Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI POSKYTOVÁNÍ KNIHOVNÍCH SLUŽEB

INFORMACE O SPRÁVCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů, kterým je Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, IČ: 00216305, DIČ: CZ00216305 je veřejnou vysokou školou zřízenou zákonem. Při své činnosti Vysoké učení technické v Brně zpracovává osobní údaje podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Vysoké učení technické v Brně (dále i „VUT v Brně“) v souvislosti s účinností výše uvedeného Nařízení (dále i „Nařízení GDPR“) ustanovilo pověřence pro ochranu osobních údajů, kterého je možno kontaktovat na adrese sídla VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, e-mail: poverenec(at)ro.vutbr.cz. Další kontaktní údaje pověřence jsou uvedeny na www.vutbr.cz v sekci Ochrana osobních údajů.

Správce údajů zpracovává za účelem poskytování knihovních služeb následující osobní údaje subjektů údajů (studentů, zaměstnanců a externích uživatelů knihovních služeb):

    Jméno a příjmení, tituly
    Adresa trvalého bydliště, případně doručovací adresa, je-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta
    Datum narození
    E-mailová adresa
    U cizinců i pohlaví, státní příslušnost a adresa v České republice

Osobní údaje budou zpracovány po dobu studia, trvání pracovněprávního vztahu k VUT v Brně nebo po dobu registrace externího uživatele knihovny, po uplynutí této doby maximálně po dobu 1 roku, nebude-li mít subjekt údajů žádné závazky k VUT v Brně v souvislosti s poskytováním knihovních služeb, v tom případě po dobu vypořádání závazků. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je smlouva. V souvislosti s provozem knihovních informačních systémů využívá VUT v Brně služeb firmy ExLibris, která je pro VUT v Brně jako správce údajů zpracovatelem osobních údajů. Z tohoto důvodů mohou být výše uvedené osobní údaje subjektů údajů zpracovávány v zemích EU i třetích zemích. Právní vztahy mezi VUT v Brně a zpracovatelem ExLibris jsou upraveny smlouvou, v jejímž dodatku se zpracovatel zavazuje dodržovat požadavky Nařízení GDPR

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požadovat od správce osobních údajů (dále i „správce údajů“) přístup k osobním údajům (může požadovat informaci o tom, jaké jeho osobní údaje jsou zpracovávány), právo na jejich úpravu nebo i výmaz, popřípadě omezení zpracování. Subjekt údajů může vznést námitku proti zpracování a má právo na přenositelnost osobních údajů.
Žádosti, ve kterých subjekt údajů uplatní práva uvedená v předchozí větě, mohou být doručeny osobně na podatelnu VUT v Brně, Antonínská 548/1, 601 90 Brno, nebo elektronickou poštou na adresu epodatelna@ro.vutbr.cz. Uvedená podání budou posouzena podle Nařízení GDPR a podle dalších platných právních předpisů.
Subjekt údajů má dále právo podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, stížnost, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno Nařízení GDPR. Kontaktní údaje dozorového úřadu jsou: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, elektronická podatelna posta@uoou.cz.

Informace o zpracování osobních údajů při poskytování knihovních služeb