Pravidla provozu počítačové sítě VUT v Brně

Uživatelé knihovny jsou povinni dodržovat  Směrnici č. 22/2017 týkající se pravidel provozu počítačové sítě VUT v Brně a řídit se Článkem 22 Knihovnického řádu Knihovnického informačního centra FAST VUT v Brně – Pokyny pro využívání prostředků výpočetní techniky.

  • Uživatel nesmí používat výpočetní techniku k jiným než určeným účelům a službám poskytovaným v KIC. Způsob práce uživatele je vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.
  • Uživatel smí při práci na počítači používat pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
  • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a instalovaných aplikací a programů v KIC.
  • Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by mohly ovlivnit provoz počítače nebo počítačové sítě. Uživatel je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry.
  • Provoz sítě KIC může být omezen, nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
  • Získané informace a data z informačních zdrojů dostupných v KIC (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat jakýmkoliv způsobem.
  • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat podle Autorského zákona č. 121/2000Sb. Případné zneužití dat a informací může být trestné podle Zákona o ochraně osobních údajů č. 256/1992 Sb.
  • Databáze na kompaktních discích a diskety, které jsou součástí publikací, jsou zpřístupňovány uživateli na základě požádání služby v KIC .
  • Kompaktní disky určené k používání v KIC jsou půjčovány mimo prostory KIC pouze učitelům FAST k demonstracím do výuky na základě dohody s vedoucím KIC a pouze na dobu nezbytně nutnou.