Metriky a hodnocení výzkumu

ČASOPISY

Časopisy podle klíčových oborů jsou hodnoceny na základě citovanosti svých článků. Používají takzvané metriky pro zpracování citovaných dat. Hlavními faktory jsou:


Kvartil časopisu (Quartile)
Kvartil hodnotí časopis na vysoce prestižní po méně prestižní. Každý časopis je zařazen do žebříčku časopisů a jeho pozice závisí na míře prestiže. Od nejvyššího po nejnižší.

Existují čtyři kvartily: Q1, Q2, Q3 a Q4.
Q1 má obsazení v prvních 25% nejlepších časopisů v seznamu žebříčku
Q2 má obsazení 25 až 50% v pořadí skupiny žebříčku
Q3 má obsazení 50 až 75% v pořadí skupiny žebříčku
Q4 má obsazení 75 až 100% v pořadí skupiny žebříčku s nejmenší prestiží.


Impakt faktor (IF) nebo Impact faktor časopisu (JIF)

Vyjadřuje kolikrát jsou články citovány v průběhu dvouletého období. Např. Impact faktor pro rok 2020 v JCR (Journal Citation Reports)
Obecně platí, čím vyšší má časopis Impakt faktor, ve kterém autor publikuje článek, tím vyšší obdrží počet bodů v rámci evaluace vědecké a publikační činnosti. Impakt faktor je pro nejvýznamnější (nejcitovanější) vědecké časopisy pravidelně zveřejňován v databázi Journal Citation Reports(součást databáze Web of Science).


CiteScore
CiteScore vyjadřuje poměr počtu citací dokumentů přijatých časopisem za rok, které byly publikovány v předchozích třech letech k počtu dokumentů vydaných v databázi Scopus v těchto třech stejných letech.Jedná se o metodiku hodnocení časopisů vytvořenou databází Scopus v roce 2016. O rok později vzniká CitateScore 2017, který obsahuje první ročník hodnocení indexovaných časopisů databází Scopus pro rok 2017. Novinkou je CiteScoreTracker, který se vyznačuje měsíční aktualizací.

CiteScore je možné najít na stránce časopisu v databázi Scopus po kliknutí na položku Sources, vyhledat časopis.


SCImago Journal and Country Rank (SJR)
metodika SJR (SCImago Journal Rank) využívá prestiž časopisu a posuzuje citace z hlediska vlivu. K měření jsou použity počty citací a samotná důležitost časopisu z nichž citace pocházejí.
Kvalita časopisu má přímý vliv na hodnotu citace. Citace z časopisu s vysokým SJR má větší hodnotu než citace s nižším SJR. SJR impact index normalizuje rozdíly v citačním chování u různých subjektů.
Svou hodnotou udává průměrný počet vážených citací dokumentů časopisu během vybraného roku k jejich vydaní v průběhu předchozích třech let.

SJR je možné najít v SJR nebo v databázi Scopus po kliknutí na položku Sources, vyhledat časopis, po rozkliknutí jména časopisu.


h5-index (Google Scholar)

h5-index je vlastně h-index (Hiršův index) pro články publikované v posledních pěti letech. Vyjadřuje největší počet h článků, které byly publikovány za posledních 5 let a to minimálně h krát.
Google Scholar používá právě tuto metodiku a je vyhledávacím nástrojem s celou řadou odborných informací. Zahrnuje celou řadu vědeckých prací od různých producentů. Podmínkou pro indexaci Googlem je, aby uplynulo 6-12 měsíců od zveřejnění v databázi vydavatele. Uvnitř databáze lze vyhledávat i dokumenty z Moje knihovna (My Library) a Nejlepší publikační zdroje (Top publications). Po kliknutí na položku Kategorie (Categories) se rozevře seznam publikací v podkategorii (Subcategories).


Eigenfactor

uvádí míru významu časopisu pro vědeckou komunitu. Používá pětiletá citační data a hodnotí je na základě citační sítě. Počítá s citačními rozdíly napříč vědeckými disciplínami.
Výsledky článků, které jsou často citovány až několik let po svém publikování udává Eigenfactor® scores and Article Influence® scores.
Article influence® score (vliv článku) vyšší jak 1.00 znamená, že článek v časopise má nadprůměrný vliv ve své předmětové kategorii, do které patří. Každý z časopisů je přitom zařazen pouze do jedné kategorie.

Metrika je volně k dispozici a je obsažena v databázi Journal Citation Reports (součást databáze Web of Science)

Databáze je dostupná na odkazu Eigenfactor® scores and Article Influence® scores a celý Eigenfactor® Project na EIGENFACTOR.org.


SNIP
CWTS Journal Indicators poskytuje bezplatný přístup k bibliometrickým ukazatelům vědeckých časopisů. Používá více identifikátorů, z nichž nejdůležitější je SNIP.

SNIP svým normalizovaným přístupem skrývá rozdíly v citačních postupech mezi vědeckými obory. Vyjadřuje průměrný počet citací z článků vydaných v období tří let, které byly citovány v tomto roce vydělené celkovým počtem publikací z posledních tří let.
CWTS ukazatele jsou k dispozici pro více než 20 000 časopisů indexovaných v databázi Scopus.
Více doplňujících informaci lze nalézt na CWTS Journal Indicators.DALŠÍ POJMY

Citační analýza

Citační index – celosvětově nejznámějším citačním indexem je databáze Web of Science. Dalším citačním indexem je databáze Scopus a Google Scholar.

Citační ohlas

Index bezprostředního vlivu – ukazuje, jak často jsou články vydané v daném roce citovány ještě v témže roce. Jedná se o měřítko rychlosti odezvy.

Impaktovaný časopis