Metriky a hodnocení výzkumu (Research Impact)

ČASOPISY

Časopisy podle klíčových oborů jsou hodnoceny na základě citovanosti svých článků. Používají takzvané metriky pro zpracování citovaných dat. Hlavními faktory jsou:


Kvartil časopisu (Quartile Journal, Quartile Scores, Quartile rankings)
Kvartil hodnotí časopis na vysoce prestižní po méně prestižní. Každý časopis je zařazen do žebříčku časopisů a jeho pozice závisí na míře prestiže. Od nejvyššího po nejnižší.

Existují čtyři kvartily: Q1, Q2, Q3 a Q4.
Q1 má obsazení v prvních 25% nejlepších časopisů v seznamu žebříčku
Q2 má obsazení 25 až 50% v pořadí skupiny žebříčku
Q3 má obsazení 50 až 75% v pořadí skupiny žebříčku
Q4 má obsazení 75 až 100% v pořadí skupiny žebříčku s nejmenší prestiží.

Žebříčky časopisů a jejich hledání popisuje Postup při vyhledávání hodnocení čásopisů.


Impakt faktor (IF) nebo Impact faktor časopisu (JIF)

Vyjadřuje kolikrát jsou články citovány v průběhu dvouletého období. Např. Impact faktor pro rok 2020 v JCR (Journal Citation Reports)
Obecně platí, čím vyšší má časopis Impakt faktor, ve kterém autor publikuje článek, tím vyšší obdrží počet bodů v rámci evaluace vědecké a publikační činnosti. Impakt faktor je pro nejvýznamnější (nejcitovanější) vědecké časopisy pravidelně zveřejňován v databázi Journal Citation Reports(součást databáze Web of Science).


CiteScore
CiteScore vyjadřuje poměr počtu citací dokumentů přijatých časopisem za rok, které byly publikovány v předchozích třech letech k počtu dokumentů vydaných v databázi Scopus v těchto třech stejných letech.Jedná se o metodiku hodnocení časopisů vytvořenou databází Scopus v roce 2016. O rok později vzniká CitateScore 2017, který obsahuje první ročník hodnocení indexovaných časopisů databází Scopus pro rok 2017. V současnosti je aktuální CitateScore 2019. Novinkou je CiteScoreTracker 2020, který se vyznačuje měsíční aktualizací.

CiteScore je možné najít na stránce časopisu v databázi Scopus po kliknutí na položku Sources, vyhledat časopis.


SCImago Journal and Country Rank (SJR)
metodika SJR (SCImago Journal Rank) využívá prestiž časopisu a posuzuje citace z hlediska vlivu. K měření jsou použity počty citací a samotná důležitost časopisu z nichž citace pocházejí.
Kvalita časopisu má přímý vliv na hodnotu citace. Citace z časopisu s vysokým SJR má větší hodnotu než citace s nižším SJR. SJR impact index normalizuje rozdíly v citačním chování u různých subjektů.
Svou hodnotou udává průměrný počet vážených citací dokumentů časopisu během vybraného roku k jejich vydaní v průběhu předchozích třech let.

SJR je možné najít přímo na stránce SCImago nebo v databázi Scopus po kliknutí na položku Sources, vyhledat časopis, po rozkliknutí jména časopisu.

Prohledávát lze i SCImago Elsevier a SCImago Elsevier Science. 


h5-index (Google Scholar)

h5-index je vlastně h-index (Hiršův index) pro články publikované v posledních pěti letech. Vyjadřuje největší počet h článků, které byly publikovány za posledních 5 let a to minimálně h krát.
Google Scholar používá právě tuto metodiku a je vyhledávacím nástrojem s celou řadou odborných informací. Zahrnuje celou řadu vědeckých prací od různých producentů. Podmínkou pro indexaci Googlem je, aby uplynulo 6-12 měsíců od zveřejnění v databázi vydavatele. Uvnitř databáze lze vyhledávat i dokumenty z Moje knihovna (My Library) a Nejlepší publikační zdroje (Top publications). Po kliknutí na položku Kategorie (Categories) se rozevře seznam publikací v podkategorii (Subcategories).

Jak zjistit autorský h-index pro sebe a jiné autory popisuje přiložený návod. h-index lze vyhledávat i v databázi Scopus a Web of Sciences.


Eigenfactor

uvádí míru významu časopisu pro vědeckou komunitu. Používá pětiletá citační data a hodnotí je na základě citační sítě. Počítá s citačními rozdíly napříč vědeckými disciplínami.
Výsledky článků, které jsou často citovány až několik let po svém publikování udává Eigenfactor® scores and Article Influence® scores.
Article influence® score (vliv článku) vyšší jak 1.00 znamená, že článek v časopise má nadprůměrný vliv ve své předmětové kategorii, do které patří. Každý z časopisů je přitom zařazen pouze do jedné kategorie.

Metrika je volně k dispozici a je obsažena v databázi Journal Citation Reports (součást databáze Web of Science)

Databáze je dostupná na odkazu Eigenfactor® scores and Article Influence® scores a celý Eigenfactor® Project na EIGENFACTOR.org.


SNIP
CWTS Journal Indicators poskytuje bezplatný přístup k bibliometrickým ukazatelům vědeckých časopisů. Používá více identifikátorů, z nichž nejdůležitější je SNIP.

SNIP svým normalizovaným přístupem skrývá rozdíly v citačních postupech mezi vědeckými obory. Vyjadřuje průměrný počet citací z článků vydaných v období tří let, které byly citovány v tomto roce vydělené celkovým počtem publikací z posledních tří let.
CWTS ukazatele jsou k dispozici pro více než 20 000 časopisů indexovaných v databázi Scopus.
Více doplňujících informaci lze nalézt na CWTS Journal Indicators.DALŠÍ POJMY

Citační analýza

Citační index – celosvětově nejznámějším citačním indexem je databáze Web of Science. Dalším citačním indexem je databáze Scopus a Google Scholar.

Citační ohlas

Index bezprostředního vlivu – ukazuje, jak často jsou články vydané v daném roce citovány ještě v témže roce. Jedná se o měřítko rychlosti odezvy.

Impaktovaný časopis