Knihovnické informační centrum

INFORMACE

KNIHOVNICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (KIC) poskytuje knihovnické a informační služby především studentům a zaměstnancům fakulty, ale také dalším zájemcům z VUT, jiných vysokých škol i odborné veřejnosti. Vstup do knihovny je umožněn přihlášením uživatele identifikačním průkazem studenta nebo zaměstnance.

KNIHOVNÍ FOND je tematicky zaměřen na technické obory, zejména stavebnictví, přírodní vědy, ekonomii a výpočetní techniku. Obsahuje 57 127 knihovních jednotek, z toho 17 477 svazků je přístupno ve volném výběru ve studovnách KIC (stav v roce 2020).

FOND ČASOPISŮ zahrnuje tituly zahraniční a české, v tištěné i elektronické podobě.

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE poskytují přístup k odborným databázím, elektronickým knihám a časopisům.

KIC ZAJIŠŤUJE TYTO KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY:

 • přístup k tištěným a elektronickým informačním zdrojům
 • informační, konzultační, referenční a rešeršní služby
 • prezenční výpůjčky dokumentů (ve studovnách KIC)
 • absenční výpůjčky dokumentů (mimo KIC na dobu stanovenou Knihovním a provozním řádem, obslužně nebo samoobslužně na zařízení SelfCheck)
 • meziknihovní výpůjční služby z fondů českých i zahraničních knihoven
 • elektronické služby – přístup na internet a k elektronickým informačním zdrojům (odborné databáze, elektronické knihy a časopisy, katalogy knihoven)
 • informační vzdělávání studentů 1. ročníků v kurzech „Využívání informačních zdrojů“
 • reprografické služby – kopírování, tisk, skenování vybraných informačních zdrojů v souladu s autorským zákonem, tisk vlastních prací na tiskárnách formátu A4, A3, A0

PROSTOROVÉ VYBAVENÍ A POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ

V současné době má KIC 9 studoven (3 klasické, 3 skupinové a 3 počítačové) s celkovým počtem 310 studijních míst. V počítačových studovnách a ve vstupní hale je k dispozici celkem 82 počítačů.

POPIS A VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ:

VSTUPNÍ HALA v 1. PP – informační a výpůjční služby, zařízení SelfCheck pro samoobslužné výpůjčky, 9 počítačů.

TŘI KLASICKÉ STUDOVNY s volným výběrem knih a skript v 1. NP – celkem 125 studijních míst, 1 skener s počítačem, 1 knižní skener.

TŘI SKUPINOVÉ STUDOVNY pro samostudium či týmovou práci v 1. PP – celkem 56 studijních míst, 1 velkoformátový skener A0 v chodbě.

TŘI POČÍTAČOVÉ STUDOVNY (Červená, Modrá, Zelená) v 1. PP – celkem 120 studijních míst a 73 počítačů, přístup na internet a k elektronickým informačním zdrojům, programové vybavení pro zpracování technických výkresů.

 1. 1) ČERVENÁ POČÍTAČOVÁ STUDOVNA – umístěno 20 počítačů s přístupem na internet a 2 počítače s přístupen k normám ČSN Online a velkoformátová tiskárna pro tisk technických výkresů. V regálech jsou vystavena aktuální čísla odebíraných českých a zahraničních časopisů.
 2. 2) MODRÁ POČÍTAČOVÁ STUDOVNA – umístěno 30 počítačů a 3 skenery.
 3. 3) ZELENÁ POČÍTAČOVÁ STUDOVNA – umístěno 22 počítačů.

KOPÍROVACÍ CENTRUM v 1. PP – 2 multifunkční kopírovací přístroje, 4 tiskárny formátu A3, A4, 1 tiskárna formátu A4.

TŘI DEPOZITÁŘE pro uložení knihovního fondu s nižší frekvencí výpůjček a pro uložení vysokoškolských kvalifikačních prací – v 1. a 2. PP.

Ve všech prostorách KIC je zajištěno připojení vlastních notebooků prostřednictvím WiFi.

Orientační plánek místností KIC

HISTORIE A SOUČASNOST

Historie Knihovnického informačního centra není dlouhodobá, navazuje však na tradici knihovny České vysoké školy technické, která byla umístěna v pravém křídle dnešní hlavní budovy Fakulty stavební v letech 1911-1947.

Knihovně byly tehdy přiděleny přízemní prostory, její depozitáře se nacházely v podzemí. Čítárna měla 54 míst pro studenty, v další čítárně bylo 8 míst vyhrazeno pro externí čtenáře. Profesorský sbor měl svou vlastní studovnu, ve které bylo vystaveno 114 titulů časopisů. Knihovna budovala jmenné a oborové katalogy v lístkové podobě.

V roce 1918 měla knihovna 19 tisíc svazků knih, v roce 1936 již 50 tisíc, počet výpůjček tehdy dosáhl 35 tisíc. V období druhé světové války byla činnost knihovny zastavena – vysoké školy byly uzavřeny. V poválečném období už nedošlo k dalšímu rozvoji služeb této knihovny v rámci vysoké školy. V 50. letech byla totiž vysoká škola vystěhována z budovy na Veveří ulici a byla zde zřízena Vojenská technická akademie. Vysokoškolská knihovna byla zestátněna a stala se veřejnou Státní technickou knihovnou. Ta sídlila v prostorách na Veveří ulici až do přestěhování se do nové budovy Moravské zemské knihovny jako její součást v roce 2001.

Na jednotlivých fakultách VUT začaly vznikat dílčí katedrové knihovny, které shromažďovaly knižní a časopisecké fondy pro potřebu svých pedagogů a studentů. V roce 1960 vzniklo na VUT Knihovní středisko, v roce 1976 bylo přejmenováno na Ústřední knihovnu. Činnost Ústřední knihovny spočívala především ve vytváření souborného katalogu knih VUT a v akvizici zahraniční literatury.

Významné změny nastaly od poloviny devadesátých let, kdy došlo k decentralizaci knihovnicko-informačních  služeb a vznikly nové knihovny na fakultách.  Knihovní fondy těchto knihoven jsou oborově zaměřeny na příslušné fakulty a nacházejí se v těsné blízkosti svých uživatelů.

Na Fakultě stavební byla knihovna otevřena v roce 1997 jako Fakultní knihovna a studovny. Postupně byly zaváděny a rozšiřovány knihovnické a informační služby v souladu s vývojovými trendy vysokoškolských knihoven a s vývojovými trendy v oblasti zpřístupňování informačních zdrojů. V roce 2000 dochází k transformaci a k přejmenování fakultní knihovny na Knihovnické informační centrum (KIC).

Nárůst zájmu o využívání služeb KIC a nedostatek studijních míst vyvolaly nutnost jeho rozšíření. Tato možnost vznikla při první rekonstrukci Fakulty stavební v letech 2002 – 2003, kdy došlo k rozšíření a modernizaci studijních prostor. KIC tak získalo prostory někdejšího skladu knihovny České vysoké školy technické, v nichž byla vybudována Modrá počítačová studovna. Původní kovové konstrukce skladu a skleněná podlaha v ní zůstaly zachovány.

V rámci řešení projektu „Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební v Brně při ulicích Veveří a Žižkova“ v letech 2011-2013 se dočkala Fakulta stavební konečných úprav. KIC bylo rozšířeno o nové prostory v pravém křídle hlavní budovy A Fakulty stavební. Vznikla zde nová počítačová studovna, skupinové studovny a depozitář pro uložení vysokoškolských kvalifikačních prací.

V roce 2018 byla realizována modernizace dvou studoven v 1. NP, s využitím dotace z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání – Podpora rozvoje studijního prostředí na vysokých školách. Studovny byly vybaveny novými stoly, židlemi, knižními regály a podlahovou krytinou. Nová studijní místa jsou uspořádána tak, aby poskytovala studentům jak více soukromí při samostudiu, tak také možnost týmové spolupráce ve skupinkách. Studijní místa umožňují elektrické připojení vlastního notebooku.