Knihovnické informační centrum

INFORMACE

KNIHOVNICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (KIC) poskytuje knihovnické a informační služby především studentům a zaměstnancům fakulty, ale také dalším zájemcům z VUT, jiných vysokých škol i odborné veřejnosti. Vstup do knihovny je umožněn přihlášením uživatele identifikačním průkazem studenta nebo zaměstnance.

KNIHOVNÍ FOND je tematicky zaměřen na technické obory, zejména stavebnictví, přírodní vědy, ekonomii a výpočetní techniku. Obsahuje 57 426 knihovních jednotek, z toho 18 800 svazků je přístupno ve volném výběru ve studovnách KIC (stav v roce 2021).

FOND ČASOPISŮ zahrnuje tituly zahraniční a české, v tištěné i elektronické podobě.

ELEKTRONICKÉ INFORMAČNÍ ZDROJE poskytují přístup k odborným databázím, elektronickým knihám a časopisům.

KIC ZAJIŠŤUJE TYTO KNIHOVNICKÉ A INFORMAČNÍ SLUŽBY:

 • přístup k tištěným a elektronickým informačním zdrojům
 • informační, konzultační, referenční a rešeršní služby
 • prezenční výpůjčky dokumentů (ve studovnách KIC)
 • absenční výpůjčky dokumentů (mimo KIC na dobu stanovenou Knihovním a provozním řádem, obslužně nebo samoobslužně na zařízení SelfCheck)
 • meziknihovní výpůjční služby z fondů českých i zahraničních knihoven
 • elektronické služby – přístup na internet a k elektronickým informačním zdrojům (odborné databáze, elektronické knihy a časopisy, katalogy knihoven)
 • informační vzdělávání studentů 1. ročníků v kurzech „Využívání informačních zdrojů“
 • reprografické služby – kopírování, tisk, skenování vybraných informačních zdrojů v souladu s autorským zákonem, tisk vlastních prací na tiskárnách formátu A4, A3, A0

PROSTOROVÉ A POČÍTAČOVÉ VYBAVENÍ

V současné době má KIC 9 studoven: 3 klasické, 3 počítačové, 2 skupinové, 1 individuální, s celkovým počtem 287 studijních míst. Dalších 13 míst k posezení nabízí odpočinkovou místnost POKEC. V počítačových studovnách a ve vstupní hale je k dispozici celkem 84 počítačů.

POPIS A VYBAVENÍ STUDOVEN
1. PODZEMNÍ PODLAŽÍ

VSTUPNÍ HALA: informační a výpůjční služby, zařízení SelfCheck pro samoobslužné výpůjčky, 5 multifunkčních kopírovacích zařízení Xerox Versalink C7020, 6 počítačů.

TŘI POČÍTAČOVÉ STUDOVNY (ČERVENÁ, MODRÁ, ŽLUTÁ), celkem 120 studijních míst, 74 počítačů, přístup k EIZ.

 1. ČERVENÁ POČÍTAČOVÁ STUDOVNA, 20 počítačů, 2 počítače s přístupen k normám ČSN, 2 velkoformátové tiskárny pro tisk technických výkresů. V regálech jsou vystavena aktuální čísla odebíraných českých a zahraničních časopisů.
 2. MODRÁ POČÍTAČOVÁ STUDOVNA, 30 počítačů, 3 skenery.
 3. ŽLUTÁ POČÍTAČOVÁ STUDOVNA, 21 počítačů.

DVĚ SKUPINOVÉ STUDOVNY, celkem 32 studijních míst (12+20) pro samostudium nebo týmovou práci.

INDIVIDUÁLNÍ STUDOVNA, 2 počítače, 1–2 studijní místa, (zprovozněna v roce 2022).

ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST POKEC 13 míst, (zprovozněna v roce 2022).

DVA DEPOZITÁŘE pro uložení knihovního fondu s nižší frekvencí výpůjček a pro uložení vysokoškolských kvalifikačních prací.

1. NADZEMNÍ PODLAŽÍ

TŘI KLASICKÉ STUDOVNY s volným výběrem knih a skript: celkem 125 studijních míst, 2 počítače, 1 knižní skener.

Orientační plánek místností KIC

HISTORIE A SOUČASNOST KIC

Na Fakultě stavební byla knihovna otevřena v roce 1997 jako Fakultní knihovna a studovny. Postupně byly zaváděny a rozšiřovány knihovnické a informační služby v souladu s vývojovými trendy vysokoškolských knihoven a s vývojovými trendy v oblasti zpřístupňování informačních zdrojů. V roce 2000 dochází k transformaci a k přejmenování fakultní knihovny na Knihovnické informační centrum (KIC).

Nárůst zájmu o využívání služeb KIC a nedostatek studijních míst vyvolaly nutnost jeho rozšíření. Tato možnost vznikla při první rekonstrukci Fakulty stavební v letech 2002 – 2003, kdy došlo k rozšíření a modernizaci studijních prostor. KIC tak získalo prostory někdejšího skladu knihovny České vysoké školy technické, v nichž byla vybudována Modrá počítačová studovna. Původní kovové konstrukce skladu a skleněná podlaha v ní zůstaly zachovány.

V rámci řešení projektu „Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební v Brně při ulicích Veveří a Žižkova“ v letech 2011-2013 se dočkala Fakulta stavební konečných úprav. KIC bylo rozšířeno o nové prostory v pravém křídle hlavní budovy A Fakulty stavební. Vznikla zde nová počítačová studovna, skupinové studovny a depozitář pro uložení závěrečných bakalářských a diplomových prací. Vzhledem k vlhkosti depozitáře však byly tyto práce v roce 2019 přemístěny do Multifunkčního centra FAST v budově C a do Archivu VUT.

V roce 2018 byla realizována modernizace dvou studoven v 1. NP, s využitím dotace z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání – Podpora rozvoje studijního prostředí na vysokých školách. Studovny byly vybaveny novými stoly, židlemi, knižními regály a podlahovou krytinou. Nová studijní místa jsou uspořádána tak, aby poskytovala studentům jak více soukromí při samostudiu, tak také možnost týmové spolupráce ve skupinkách. Studijní místa umožňují elektrické připojení vlastního notebooku.

Koncem roku 2021 byla v KIC vytvořena ve spolupráci se Studentskou komorou Akademického senátu FAST odpočinková místnost „POKEC“, ve které mohou studenti odpočívat, číst, hrát deskové hry, sledovat televizi, promítat si prezentace, ale také se zabývat studiem. Dále byla vytvořena Individuální studovna pro 1-2 uživatele. Oba prostory byly zprovozněny začátkem roku 2022.