Informace

Knihovnické informační centrum (KIC) poskytuje knihovnické a informační služby především studentům a zaměstnancům fakulty, ale také dalším zájemcům z VUT, jiných vysokých škol i odborné veřejnosti. Vstup do knihovny je umožněn přihlášením uživatele identifikačním průkazem studenta nebo zaměstnance.

Knihovní fond je tematicky zaměřen na technické obory, zejména stavebnictví, přírodní vědy, ekonomii a výpočetní techniku. Obsahuje 54 000 knihovních jednotek, z toho 17 000 svazků je přístupno ve volném výběru ve studovnách KIC.

Fond časopisů zahrnuje 110 titulů v KIC (z toho 33 zahraničních).
Elektronické informační zdroje poskytují přístup k odborným databázím, elektronickým knihám a časopisům.

KIC zajišťuje tyto knihovnické a informační služby:
 • přístup k tištěným a elektronickým informačním zdrojům
 • informační, konzultační, referenční a rešeršní služby
 • prezenční výpůjčky dokumentů (ve studovnách KIC)
 • absenční výpůjčky dokumentů (mimo KIC na dobu stanovenou Knihovním a provozním řádem, obslužně nebo samoobslužně na zařízení SelfCheck)
 • meziknihovní výpůjční služby z fondů českých i zahraničních knihoven
 • elektronické služby – přístup na internet a k elektronickým informačním zdrojům (odborné databáze, elektronické knihy a časopisy, katalogy knihoven)
 • informační vzdělávání studentů 1. ročníků v kurzech „Využívání informačních zdrojů“
 • reprografické služby – kopírování, tisk, skenování vybraných informačních zdrojů v souladu s autorským zákonem, tisk vlastních prací na tiskárnách formátu A4, A3, A0
Prostorové vybavení
 • vstupní hala – informační a výpůjční služby
 • 3 klasické studovny s volným výběrem knih a skript – celkem 183 studijních míst v 1. NP
 • 3 skupinové studovny pro samostudium či týmovou práci – celkem 56 studijních míst v 1. PP
 • 3 počítačové studovny (Červená, Modrá, Zelená) – celkem 83 studijních míst v 1.PP, přístup na internet a k elektronickým informačním zdrojům, programové vybavení pro zpracování technických výkresů, v Červené studovně jsou vystavena aktuální čísla odebíraných titulů časopisů
 • 3 depozitáře pro uložení knihovního fondu s nižší frekvencí výpůjček a pro uložení vysokoškolských kvalifikačních prací – v 1. a 2. PP

Ve všech prostorách je zajištěno připojení vlastních notebooků prostřednictvím WiFi.

Technické vybavení
 • multifunkční kopírovací přístroje, tiskárny formátu A3, A4 – v kopírovacím centru v chodbě 019
 • velkoformátová tiskárna A0 (plotr) – v Červené počítačové studovně
 • skenery – v Modré počítačové studovně a ve studovně skript
 • knižní skener, zařízení SelfCheck pro samoobslužné výpůjčky – ve vstupní hale

Knihovnické informační centrum – orientační plánek

Historie

Historie Knihovnického informačního centra není dlouhodobá, navazuje však na tradici knihovny České vysoké školy technické, která byla umístěna v pravém křídle dnešní hlavní budovy Fakulty stavební v letech 1911-1947.
Knihovně byly tehdy přiděleny přízemní prostory, její depozitáře se nacházely v podzemí. Čítárna měla 54 míst pro studenty, v další čítárně bylo 8 míst vyhrazeno pro externí čtenáře. Profesorský sbor měl svou vlastní studovnu, ve které bylo vystaveno 114 titulů časopisů. Knihovna budovala jmenné a oborové katalogy v lístkové podobě.
V roce 1918 měla knihovna 19 tisíc svazků knih, v roce 1936 již 50 tisíc, počet výpůjček tehdy dosáhl 35 tisíc. V období druhé světové války byla činnost knihovny zastavena – vysoké školy byly uzavřeny. V poválečném období už nedošlo k dalšímu rozvoji služeb této knihovny v rámci vysoké školy. V 50. letech byla totiž vysoká škola vystěhována z budovy na Veveří ulici a byla zde zřízena Vojenská technická akademie. Vysokoškolská knihovna byla zestátněna a stala se veřejnou Státní technickou knihovnou. Ta sídlila v prostorách na Veveří ulici až do přestěhování se do nové budovy Moravské zemské knihovny jako její součást v roce 2001.
Na jednotlivých fakultách VUT začaly vznikat dílčí katedrové knihovny, které shromažďovaly knižní a časopisecké fondy pro potřebu svých pedagogů a studentů. V roce 1960 vzniklo na VUT Knihovní středisko, v roce 1976 bylo přejmenováno na Ústřední knihovnu. Činnost Ústřední knihovny spočívala především ve vytváření souborného katalogu knih VUT a v akvizici zahraniční literatury.
Významné změny nastaly od poloviny devadesátých let, kdy došlo k decentralizaci knihovnicko-informačních služeb a vznikly nové knihovny na fakultách. Knihovní fondy těchto knihoven jsou oborově zaměřeny na příslušné fakulty a nacházejí se v těsné blízkosti svých uživatelů.
Na Fakultě stavební byla knihovna otevřena v roce 1997 jako Fakultní knihovna a studovny. Postupně byly zaváděny a rozšiřovány knihovnické a informační služby v souladu s vývojovými trendy vysokoškolských knihoven a s vývojovými trendy v oblasti zpřístupňování informačních zdrojů. V roce 2000 dochází k transformaci a k přejmenování fakultní knihovny na Knihovnické informační centrum (KIC).
Nárůst zájmu o využívání služeb KIC a nedostatek studijních míst vyvolaly nutnost jeho rozšíření. Tato možnost vznikla při první rekonstrukci Fakulty stavební v letech 2002 – 2003, kdy došlo k rozšíření a modernizaci studijních prostor. KIC tak získalo prostory někdejšího skladu knihovny České vysoké školy technické, v nichž byla vybudována Modrá počítačová studovna. Původní kovové konstrukce skladu a skleněná podlaha v ní zůstaly zachovány.
V rámci řešení projektu „Dostavba a rekonstrukce areálu Fakulty stavební v Brně při ulicích Veveří a Žižkova“ v letech 2011-2013 se dočkala Fakulta stavební konečných úprav. KIC bylo rozšířeno o nové prostory v pravém křídle hlavní budovy A Fakulty stavební. Vznikla zde nová počítačová studovna, skupinové studovny a depozitář pro uložení vysokoškolských kvalifikačních prací.
V současné době má KIC 9 studoven (3 klasické, 3 skupinové a 3 počítačové) s celkovým počtem 322 studijních míst. V počítačových studovnách je k dispozici 83 počítačů s přístupem na internet.