Podpora vědy a výzkumu

Pro hodnocení výsledků vědy a výzkumu institucí v České republice byla Radou pro výzkum, vývoj a inovace doporučena nová platná  Metodika hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 17+).

KDE PUBLIKOVAT

ČLÁNEK V ODBORNÉ PERIODIKU

1. Web of Science společností Thomson Reuters

Seznam časopisů je dostupný z: http://jcr.clarivate.com

Seznam zveřejněných článků VUT v Brně – za rok 2019, za rok 2018za rok 2017

2. SCOPUS

Seznam časopisů je dostupný z: https://www.scimagojr.com/

Seznam zveřejněných článků VUT v Brně – za rok 2019za rok 2018za rok 2017

STAŤ VE SBORNÍKU

1. v databázi SCOPUS ve zdrojích („Sources“) typu Book Series nebo Conference Proceedings

Seznam všech příspěvků v databázi (na levé straně lze zakliknout conferece proceedings)

Seznam zveřejněných statí VUT v Brně – za rok 2019, za rok 2018za rok 2017

2. v databázi Conference Proceedings Citation Index společnosti Thomson Reuters má zdroj přidělen kód ISBN nebo ISSN, případně oba tyto kódy

Seznam všech příspěvků v databázi

Seznam zveřejněných statí VUT v Brně – za rok 2019, za rok 2018za rok 2017

ODBORNÁ KNIHA

Hodnocené knihy vykazované s příznakem B a kapitoly v odborné knize vykazované s příznakem C.

Více k problematice zde: https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/doplnovani-fondu/zarazovani-zahranicnich-dokumentu_riv

PREDÁTORSKÉ ČASOPISY

Predátorské časopisy jsou výrazným negativním jevem, který parazituje na myšlence open-access. Vznikají s cílem vybírat autorské publikační poplatky a generovat zisk. Pravděpodobně nejlepším seznam tzv. „predátorů“ je portál Scholarly Open Access dostupný na adrese https://beallslist.weebly.com/. Výborným pomocníkem je také webová služba http://thinkchecksubmit.org/ (v češtině Vím, kde publikuji), která provede procesem, jak poznat kvalitní časopis.

Studie Predátorské časopisy ve Scopus (http://idea.cerge-ei.cz/publikace)

Akademický antipredátor (http://antipredator.vedazije.cz/)

AUTORSKÉ IDENTIFIKÁTORY

Při publikování vědeckých informací dochází k potížím s identifikací autorů. Proto je dle usnesení vlády ČR pro IS VaVaI výhradně doporučeno používat jednoznačný identifikátor každého autora, který se uvádí vedle jména autora u jednotlivých publikací.

Službu poskytuje – ORCID, ResearcherID a Scopus Author ID.

Registrace na ORCID (přihlášení jako vutbr.cz).

Registrace na ResearcherID.

Případné propojení Scopus Author ID a ResearcherID s ORCID.

Doplnění svého identifikátoru do Portálu vutbr.cz.

INCITES

InCites
InCites je analytický nástroj od společnosti Clarivate Analytics, který na základě citací publikací indexovaných na Web of Science provádí analýzy produktivity, dopadu vědeckých výstupů a benchmarking pomocí kvantitativních ukazatelů pro strategické rozhodování.

InCites je dostupný pro celou VUT. Aby bylo možné s nástrojem pracovat, je nutné se registrovat a přihlásit se (možno využít stejných přihlašovacích údajů jako do Web of Science). Registrace se provádí vždy z IP adresy počítačové sítě VUT.

Podrobnější informace o InCites jsou v návodech Podrobné informace v angličtině a Stručné informace v češtině.

V roce 2019 je přístup ke zdroji zajišťován prostřednictvím Národního licenčního centra CzechELib.

přístup k InCites – z počítačové sítě VUT
přístup k InCites vzdáleně – vstup přes EZproxy
přístup k InCites vzdáleně – vstup přes Shibboleth

VYSVĚTLENÍ POJMŮ

Citační analýza

Citační index – celosvětově nejznámějším citačním indexem je databáze Web of Knowledge. Dalším citačním indexem je databáze Scopus.

Citační ohlas

Hiršův index (H-Index) – lze vyhledávat v databázi SCOPUS a WoS.
Návod na zjištění svého H-Indexu či jiných autorů

Impakt faktor (IF)

Impakt faktor je pro nejvýznamnější (nejcitovanější) vědecké časopisy pravidelně zveřejňován v databázi Journal Citation Reports (součást databáze Web of Knowledge).

Impakt faktor má mj. význam pro hodnocení vědecké publikační činnosti – čím vyšší impakt faktor má časopis, ve kterém autor publikuje článek, tím vyšší obdrží počet bodů v rámci evaluace vědecké a publikační činnosti.

Příklad výpočtu IF:

Index bezprostředního vlivu – ukazuje, jak často jsou články vydané v daném roce citovány ještě v témže roce. Jedná se o měřítko rychlosti odezvy.

Impaktovaný časopis