Využívání počítačové sítě – pravidla

Uživatelé využívající výpočetní techniky v KIC, jsou povinni dodržovat Směrnici rektora č. 3/1999 , týkající se pravidel provozu počítačové sítě VUT v Brněa řídit se Článkem 22 Knihovnického řádu Knihovnického informačního centra FAST VUT v Brně – Pokyny pro využívání prostředků výpočetní techniky.

 • Uživatel nesmí používat výpočetní techniku k jiným než určeným účelům a službám poskytovaným v KIC. Způsob práce uživatele je vymezen vždy na příslušném počítačovém pracovišti.
 • Uživatel smí při práci na počítači používat pouze programové vybavení, které je mu v nabídce poskytnuto.
 • Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a instalovaných aplikací a programů v KIC.
 • Uživatel nese plnou odpovědnost za případné zásahy do konfigurace počítače, které by mohly ovlivnit provoz počítače nebo počítačové sítě. Uživatel je odpovědný za škody vzniklé neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými viry.
 • Provoz sítě KIC může být omezen, nebo přerušen z důvodů nezbytné technické a softwarové údržby sítě, případně z jiných závažných důvodů.
 • Získané informace a data z informačních zdrojů dostupných v KIC (v jakékoliv formě a na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele a k jeho studijním účelům. Není dovoleno je dále rozšiřovat jakýmkoliv způsobem.
 • Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat podle Autorského zákona č. 121/2000Sb. Případné zneužití dat a informací může být trestné podle Zákona o ochraně osobních údajů č. 256/1992 Sb.
 • Databáze na kompaktních discích a diskety, které jsou součástí publikací, jsou zpřístupňovány uživateli na základě požádání služby v KIC .
 • Kompaktní disky určené k používání v KIC jsou půjčovány mimo prostory KIC pouze učitelům FAST k demonstracím do výuky, a to jen na základě dohody s vedoucím KIC a pouze na dobu nezbytně nutnou.

Přístup k prostředkům školní počítačové sítě mají studenti a zaměstnanci Fakulty stavební. Přihlašují se pomocí svého FASTloginu a FASThesla.

Výpočetní technika v KIC slouží především ke studijním účelům, které mají vždy přednost.

V současnosti je v KIC k dispozici:
 • 85 počítačů připojených na internet
 • 2 černobílé tiskárny A4
 • 2 barevné tiskárny A4/A3
 • 2 barevné multifunkční tiskárny (tisk/kopie/sken) A4/A3
 • 1 barevná velkoformátová tiskárna až A0
 • 4 stolní skenery A3
 • 1 knižní skener až A3++
Programové vybavení počítačů:
 • Microsoft® Windows 10
 • Balík kancelářských programů Microsoft Office 2016
 • AutoDesk AutoCAD
 • Graphisoft ArchiCAD
 • Nemetschek SCIA Engineer
 • Nemetschek Allplan

KIC je kompletně pokryto signálem bezdrátové sítě Eduroam .

Připojení k bezdrátové sítí Eduroam – Windows 7/Vista.
Připojení k bezdrátové sítí Eduroam – Windows XP.

Automatické nastavení bezdrátové sítě Eduroam pro OS Windows Vista, Windows 7, Windows 8. Stačí stáhnout archiv, rozbalit, spustit dávkový soubor podle verze operačního systému a zadat přihlašovací údaje.

       Nastavení Eduroam